Dzisiaj jest czwartek, 22 października 2020

szkoły policealne

Matura

EGZAMIN MATURALNY 2019 r.

DEKLARACJA

Zdający deklaracje przystąpienie do egzaminu w części obowiązkowej z następujących przedmiotów:

  1. w części ustnej:
  1. w części pisemnej:

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.

Dodatkowo zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w części pisemnej z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów:

Słuchacz składa wstępną pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w macierzystej szkole do 30 września 2015 roku.


Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej – 07.02.2016 r.

POMOCE

Przybory pomocnicze Przedmiot
długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem wszystkie przedmioty
linijka matematyka, geografia
cyrkiel, kalkulator prosty matematyka
odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii język obcy nowożytny
słownik ortograficzny, słownik popularnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski
karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych chemia, biologia, fizyka
wybrane wzory matematyczne + uzupełnienie matematyka
kalkulator prosty* chemia, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka
lupa geografia, historia

 

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych.

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez dyrektora Komisji Centralnej ani korzystać z nich w tej sali.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.

ZDAJĄCY, KTÓREMU UNIEWAŻNIONO EGZAMIN, NIE MA PRAWA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM!

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ

Absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

DYREKTOR KOMISJI OKRĘGOWEJ ROZPATRUJE ZASTRZEŻENIA W TERMINIE 7 DNI OD DATY ICH OTRZYMANIA.

 

Aktualizacja: 6 maja 2019