Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021

szkoły policealne

Matura

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.12.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zmianie ulega forma egzaminu maturalnego i zakres wymagań egzaminacyjnych w roku 2021: 

  1.  Egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  2. Egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej; do części ustnej  będą mogli przystąpić absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną
  3. Egzamin maturalny w 2021 r.  

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej

Czas trwania: 170 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.

Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. 

Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

Czas trwania: 170 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte

Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9)

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. 

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 120 minut

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. 

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe) 

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

 

Aktualizacja: 2 stycznia 2021