Dzisiaj jest środa, 1 grudnia 2021

szkoły policealne

Zasady klasyfikacji

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Postanowienia ogólne
§11

1. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany na podstawie uregulowań prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007/83/562, 130/906, 2008/3/9, 178/1097, 2009/58/475, 83/694, 141/1150, 2010/156/1046).

2. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy.

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza; ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowaniu przez słuchaczy wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
    – informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępów
w tym zakresie
    – udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
– motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce
– dostarczanie słuchaczom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz
specjalnych uzdolnieniach słuchacza
– umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje
– formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
– przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z paragrafem 14
– ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych
– ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

Ocenianie słuchaczy
§12

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2. Nauczyciele oceniając słuchaczy kierują się zasadami jawności, obiektywności, sprawiedliwości.

3. Oceniane będą następujące sytuacje dydaktyczne:
– umiejętności i wiadomości słuchacza nabyte w procesie nauczania i uczenia się
– zaangażowanie i kreatywność słuchacza,–          umiejętność prezentowania wiedzy,
– umiejętność współpracy w grupie,
– aktywność słuchacza, umiejętność wyciągania logicznych wniosków.

4. Oceny są jawne dla słuchacza.

5. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace egzaminacyjne i prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana słuchaczowi

6. Na wniosek słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

7. Prace kontrolne i egzaminy semestralne oceniane są według następującej skali:
stopień celujący – 6,
stopień bardzo dobry – 5,
stopień dobry – 4,
stopień dostateczny – 3,
stopień dopuszczający – 2,
stopień niedostateczny – 1.

8. Przy ocenianiu według skali zawartej w ustępie 7, bierze się pod uwagę następującą skalę procentową ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów:
–      stopień celujący                     – 100% – 98%
–      stopień bardzo dobry            – 97% – 82%
–      stopień dobry                         – 81% – 66%
–      stopień dostateczny              – 65% – 40%
–      stopień dopuszczający          – 39% – 30%
–      stopień niedostateczny         – poniżej 30%

9.     Przy wystawianiu oceny niedostatecznej bierze się pod uwagę, czy słuchacz czyni postępy w opanowaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności.

10. W dzienniku lekcyjnym oceny z prac kontrolnych można zapisywać w postaci: „6”, „5”, „4”, „3”, „2”, „1” zaś z egzaminów semestralnych w pełnym brzmieniu: celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, niedostateczny – 1.

11. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:
– wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania
      – sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,
–  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacz, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej

14. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć z podstaw przedsiębiorczości na podstawie świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenia średnia będącego podstawą zwolnienia

15. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

16. Na dwa tygodnie przed semestralnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują słuchacza o przewidywanej dla niego semestralnej ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej z zajęć edukacyjnej.

17. Prace kontrolne i egzaminacyjne przechowuje się przez okres jednego semestru.

18. Jeżeli w wyniku klasyfikacyjnej semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, dyrektor na prośbę słuchacza w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje zajęcia dodatkowe.

Klasyfikowanie słuchaczy
§13

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

2. 
Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej i ustnej z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

3. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminy semestralnego z zajęć edukacyjnych wymienionych w ustępie 2, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznawane za pozytywne.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust.3, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego

5.  Egzaminy semestralne przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie klasyfikacji słuchaczy ogłoszonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca grudnia dla semestru jesiennego oraz do 15 maja dla semestru wiosennego.

6. Egzaminy semestralne dla semestru programowo najwyższego przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie klasyfikacji słuchaczy ogłoszonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca listopada dla semestru jesiennego oraz do końca marca dla semestru wiosennego.

7. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

8. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Termin dodatkowy, o którym mowa w ustępie 8, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego, po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

11. Słuchacz egzamin semestralny w terminie dodatkowym z przedmiotów wymienionych w ust. 2 zdaje w formie pisemne. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne w terminie dodatkowym zdaje w formie ustnej.

12. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w ustępach 6-9, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

13. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

14. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia.

15. Egzamin z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego

16. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki, zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę semestralną klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia

17. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

18. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 15, w dokumentacji przebiegu nauczania spisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną.

19. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 16 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnie z uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

Egzamin klasyfikacyjny
§14

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin z zajęć praktycznych na formę zadań praktycznych

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

6. Nauczyciel, który przeprowadza dany egzamin klasyfikacyjny nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia propozycję tematów, zagadnień lub zadań do rozwiązania na część pisemną i ustną egzaminu.

7. Na egzamin pisemny nauczyciel przygotowuje trzy tematy, zagadnienia lub zadania do rozwiązania przez słuchacza.

8. Na egzamin ustny nauczyciel przygotowuje trzy zestawy składające się z trzech obowiązkowych tematów, zagadnień lub zadań do rozwiązania przez słuchacza, z których słuchacz wylosowuje jeden.

9. Na egzamin pisemny przeznacza się 90 minut, zaś w części ustnej słuchaczowi przysługuje 20 minut na przygotowanie i 20 minut na odpowiedź.

10. Dyrektor szkoły na część pisemną egzaminu przygotowuje odpowiednią ilość papieru kancelaryjnego, opatrzonego pieczęcią szkoły.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
      – imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ustępie 6,
 termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 tematy, zagadnienia lub zadania egzaminacyjne
 wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu ze słuchaczem i egzaminatorem.

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, zastrzeżeniem ustępu 17 oraz paragrafu 15

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem paragrafu 15

15. Słuchacz, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza semestr.

Sprawdzian wiadomości
§15

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji, o której mowa w ustępie 2 wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne

4. Termin sprawdzianu wiadomości przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia. Termin uzgadnia się ze słuchaczem.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 3 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 3 pkt b nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem sprawdzianu, składa dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia propozycję tematów, zagadnień lub zadań do rozwiązania na część pisemną i ustną egzaminu.

7. Na egzamin pisemny nauczyciel, którym mowa w ustępie 3 pkt 2 przygotowuje trzy tematy, zagadnienia lub zadania do rozwiązania przez słuchacza.

8. Na egzamin ustny nauczyciel, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 przygotowuje trzy zestawy składające się z trzech obowiązkowych tematów, zagadnień lub zadań do rozwiązania przez słuchacza, z których słuchacz wylosowuje jeden.

9. Na egzamin pisemny przeznacza się 90 minut, zaś w części ustnej słuchaczowi przysługuje 20 minut na przygotowanie i 20 minut na odpowiedź.

10. Dyrektor szkoły na część pisemną egzaminu przygotowuje odpowiednią ilość papieru kancelaryjnego, opatrzonego pieczęcią szkoły.

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
– skład komisji,
– termin sprawdzianu
– tematy, zagadnienia lub zadania do rozwiązania przygotowane na część pisemną i
ustną,
– wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

12. Do protokołu, o którym mowa w ustępie 11 dołącza się pisemne prace słuchacz i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.

13. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

14. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

15. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

16. Przepisy dotyczące sprawdzianu wiadomości stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzamin poprawkowy
§16

1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. Przepisy paragrafu 12 stosuje się odpowiednio.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na podstawie pisemnej prośby słuchacza skierowanej do dyrektora szkoły.

3. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzone po każdym semestrze.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

5. Termin egzaminu powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego, po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

6. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu ze słuchaczem oraz nauczycielem przeprowadzającym dany egzamin.

7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej

8. Nauczyciel, który przeprowadza dany egzamin poprawkowy nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia propozycję tematów, zagadnień lub zadań do rozwiązania na część ustną egzaminu.

9. Na egzamin ustny nauczyciel przygotowuje trzy zestawy składające się z trzech obowiązkowych tematów, zagadnień lub zadań do rozwiązania przez słuchacza, z których słuchacz wylosowuje jeden.

10. Na egzamin ustny słuchaczowi przysługuje 20 minut na przygotowanie i 20 minut na odpowiedź.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
– imię i nazwisko nauczyciela egzaminującego
– termin egzaminu poprawkowego,
– pytania egzaminacyjne,
–  wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez egzaminatora.
Do protokołu załącza się zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach słuchacza.

12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu ze słuchaczem i egzaminatorem, nie później niż do końca lutego po zakończeniu semestru jesiennego, oraz nie później niż do dnia 31 sierpnia po zakończeniu semestru wiosennego.

13. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono zgodnie z §13 ustęp 8 wyznaczono dodatkowy termin egzaminu.

Egzamin sprawdzający
§17

1. Słuchacz ma prawo do poprawiania oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona ocena klasyfikacyjna przez nauczyciela jest zdaniem słuchacza zaniżona.

2.
 Egzamin sprawdzający poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na pisemną prośbę słuchacza, zgłoszoną do dyrektora szkoły. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 2 dni przed radą klasyfikacyjną.

3.
 Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W uzasadnionych przypadkach może uczestniczyć bez prawa głosu opiekun semestru.

4. Egzamin sprawdzający z zajęć edukacyjnych, z których obowiązują pisemne egzaminy semestralne, składa się z części pisemnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się w części ustnej.

5. Pytania do egzaminu sprawdzającego proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szkoły. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się słuchacz.

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół i razem z pracą słuchacza przechowuje się przez okres 1 roku.

7. Ustalona przez nauczyciela ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, zdaje egzamin w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

9. Od ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

Egzamin z różnic programowych
§18

1. Jeżeli w wyniku przyjęcia słuchacza na semestr programowo wyższy wynikają różnice programowe z zajęć edukacyjny realizowanych w semestrze, do którego słuchacz przychodzi, słuchacz ten zdaje egzamin z różnic programowych

2. Różnice programowe, o których mowa w ustępie 1 są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

3. Termin egzaminu z różnic programowych jest ustalany ze słuchaczem

4. Egzamin z różnic programowych przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

5. Egzamin z różnic programowych przeprowadza się w formie pisemnej dla zajęć edukacyjnych dla których wybrano formę pisemną egzaminu semestralnego

6. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin z różnic programowych przeprowadza się w formie ustnej

7. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
– imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin
– termin egzaminu
– zakres egzaminy
– wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez nauczyciela

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu z różnic programowych w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu ze słuchaczem i nauczycielem.

Aktualizacja: 20 czerwca 2013