Dzisiaj jest środa, 20 października 2021

szkoły policealne

RACHUNKOWOŚĆ

Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

Symbol cyfrowy zawodu 431103

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

Jakie dokumenty należy złożyć?

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik rachunkowości?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Czego się nauczysz na KKZ?

w zakresie kwalifikacji:

AU. 36 Prowadzenie rachunkowości.

  1. prowadzenia rachunkowości,
  2. prowadzenia analizy finansowej,

w zakresie kwalifikacji:

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

  1. rozliczania danin publicznych,
  2. rozliczania wynagrodzeń,
  3. rozliczania składek pobieranych przez ZUS.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio AU.36 i/lub AU.65, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

Czy w ramach kkz można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika rachunkowości?

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika rachunkowości, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

  1. AU.36 Prowadzenie rachunkowości.
  2. AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia

Absolwent kursu w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Aktualizacja: 1 sierpnia 2019